Preces atgriešanai

Zemāk ir norādīti svarīgi nosacījumi preces atgriešanai.

14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas Jūs varat:

Ja nevarat nosūtīt ar Omnivas pakomātu, izmantojot mūsu veidlapu, varat nosūtīt arī caur Latvijas pastu vai kādu citu kurjeru uz mūsu adresi:

Preču atgriešanas adrese: Veikals “ENZO”,  Brīvības iela 372,  T/C Alfa

Tel. + 371  2 9863647              

Mēs gaidīsim Jūsu atgriezto preci.  Tiklīdz būsim saņēmuši Jūsu sūtījumu, mēs par to paziņosim īsziņā.

Uzmanību: preces tiek pieņemtas tikai saskaņā ar visiem preču atgriešanas noteikumiem, t.i. :

Apmainītām vai atgrieztām precēm jāatbilst šādiem kritērijiem:

 •  atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā;
 •  atgriezt iespējams ne vēlāk kā 14 dienas;
 •  precei jābūt nevalkātai un nesabojātai;
 •  precei jābūt saņemtajā formā (nenoplēstas etiķetes, nesaplēsts iepakojums utt.);
 •  atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā komplektācijā, kādā saņemta.
 • Pārdevējs apņemas likumā noteiktajā kārtībā 14 dienu laikā veikt preces pirkuma atmaksu, pēc pienācīgas produkta pārbaudes, kas atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

Mēs varam atteikt Jums preces atgriešanu, ja produkta vai iepakojuma izskatā ir veiktas izmaiņas, kas neiztur produkta pārbaudi, tostarp bojātas etiķetes, saplēstas aizsargplēves, acīmredzams apģērba bojājums, bojāta prece utt.

Veicot pasūtījumu, jūs piekrītat preču apmaiņas un atgriešanas noteikumiem.

PREČU PIEŅEMŠANA, PIRCĒJA SAISTĪBAS

 

Pērkot preces attālināti vai piegādei uz mājām, izmantojot kurjerpakalpojumus, patērētājam jāizmanto tiesības pārbaudīt preces. Ja patērētājs ir pieņēmis sūtījumu un vienas darba dienas laikā nav iesniedzis prasību kurjeram vai pārdevējam, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts bez ārējiem un iekšējiem defektiem. Tādējādi patērētājam jāuzņemas produkta iespējamais bojājuma risks.

Civilkodeksa 6.3591. Pantā ir noteikts, ka, ja preču pārvadāšana, kas paredzēta patērētāja pārdošanas līgumā, un pārdevējs nosūta preces pircējam, preces nejaušas  sabojāšanas risks pāriet pircējam, kad viņš vai kāda cita persona nekā pārvadātājs pieņem preces. Ja preces tiek nodotas pircēja izvēlētam pārvadātājam un pārdevējs nav piedāvājis šādu piegādi, šajā punktā paredzētais risks pāriet pircējam, kad preces tiek nodotas pārvadātājam. Tādējādi, ja saņemtās preces pieņemšanas laikā netiek pienācīgi pārbaudītas, patērētājs riskē uzņemties nopirkto preču defektu sekas.

Ja produkta bojājuma rezultātā produktu nevar pārdot vēlāk par to pašu cenu, nepārkāpjot otra Pircēja tiesības iegādāties jaunu un neizmantotu preci, šādas preces var atgriezt tikai pēc savstarpējas vienošanās (piemēram, ja jūs piekrītat kompensēt nolietojumu).

Ja kvalitatīvs produkts tiek apmainīts pret citu produktu vai tiek atgriezts, piegādes izmaksas (preces atgriešanas izmaksas pa pastu) pircējam netiek atlīdzinātas.

Saņemot preci ar trūkumiem, klientam tas jāpierāda 1 dienas laikā, iesniedzot saņemtās preces vai tās etiķetes fotoattēlu, un pārdevējs apņemas preci nomainīt pilnīgi bez maksas, klientam neradot papildu izmaksas.

Saņemot atgriezto preci, nauda tiek pārskaitīta pircējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Ja atgrieztā prece atbilst visiem atgriešanas kritērijiem, nauda tiek pārskaitīta pircējam.

Ja produkts neatbilst atgriešanas prasībām, mēs to nosūtīsim uz tuvāko omniva.lv termināli atbilstoši jūsu adresei, paziņojot par to pa e-pastu vai zvanu.

6.22811. Pants. Atteikšanās juridiskās sekas

 

 1. Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana pārtrauc pušu pienākumus izpildīt  līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu vai noslēgt attālinātu līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu, ja patērētājs ir iesniedzis piedāvājumu to noslēgt.
 2. Tirgotājs atlīdzina patērētājam pilnu atlīdzību bez kavēšanās un vēlākais četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad viņš saņēmis paziņojumu par atteikšanos no pasūtījuma, ieskaitot patērētāja samaksātās piegādes izmaksas. Atgriežot visas patērētājam samaksātās summas, tirgotājam jāizmanto tā pati maksājuma metode, kuru patērētājs izmantoja, maksājot tirgotājam, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citai metodei un patērētājam nerodas citas papildu izmaksas.
 3. Tirgotājam nav pienākuma atlīdzināt patērētājam visas papildu izmaksas, kas radušās, patērētājam skaidri izvēloties lētākos tirgotāja piedāvātos parastos piegādes veidus.
 4. Tirgotājs nedrīkst atmaksāt patērētājam samaksātās summas, kamēr preces nav atgrieztas tirgotājam vai līdz brīdim, kad patērētājs iesniedz pierādījumu, ka preces ir nosūtītas tirgotājam, atkarībā no tā, kas notiek agrāk, ja vien tirgotājam nav līgumsaistību atņemt preces.
 5. Patērētājam preces jānosūta vai jāpārsūta tirgotājam vai citai tirgotāja pilnvarotai personai nekavējoties un ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pēc dienas, kad tirgotājam paziņots par atteikumu, ja vien tirgotājam nav līgumsaistības atsaukt preces.
 6. Patērētājs sedz tikai preču atgriešanas tiešās izmaksas, ja vien šīs izmaksas nesedz tirgotājs saskaņā ar līgumu vai ja tirgotājs nav pienācīgi informējis patērētāju, ka šīs izmaksas sedz patērētājs.
 7. Ja līguma noslēgšanas laikā preces tika piegādātas patērētāja dzīvesvietai līguma noslēgšanas laikā, tirgotājam preces ir jāatņem par saviem līdzekļiem, kad līguma raksturs preces parasti nevar atgriezt pa pastu.
 8. Patērētājs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, kas rodas no darbībām, kas nav vajadzīgas, lai noteiktu preču raksturu, īpašības un darbību. Patērētājs nav atbildīgs par preču vērtības samazinājumu, ja tirgotājs nav sniedzis patērētājam informāciju par tiesībām atteikties no līguma saskaņā ar šā kodeksa 6.2287. Panta 1. punkta 7. apakšpunktu.
 9. Patērētājs, kurš atsakās no līguma šā kodeksa 6.22810. Panta 9. vai 10. punktā paredzētajā gadījumā, atlīdzina tirgotājam proporcionāli sniegtajiem pakalpojumiem līdz brīdim, kad patērētājs paziņo tirgotājam par atteikšanos. Summa, kas patērētājam jāmaksā tirgotājam, tiek aprēķināta proporcionāli sniegto pakalpojumu vērtībai, pamatojoties uz līgumā noteikto kopējo cenu. Ja kopējā cena ir pārmērīga, proporcionālo summu aprēķina, pamatojoties uz sniegto pakalpojumu tirgus vērtību.
 10. Patērētājam atlīdzības laikā par sniegtajiem pakalpojumiem vai  piegādi neatmaksā, ja:

1) tirgotājs nav sniedzis patērētājam informāciju par tiesībām atteikties no līguma saskaņā ar šā kodeksa 6.2287. Panta 1. punkta 7. apakšpunktu vai šī kodeksa 6.2287. Panta 1. punkta 9. apakšpunktu, kas patērētājam jāmaksā – saprātīgas izmaksas tirgotājam saskaņā ar 9. punktu vai

Likums: Nr. XII-2756 (no 18.11.2016.)

(TAR, 2016, Nr. 2016-26960)

2) patērētājs nav izteicis skaidru lūgumu sākt atteikuma termiņu saskaņā ar šā kodeksa 6.22810. Panta 9. vai 10. punktu.

 1. Patērētāja tiesības atteikties no līguma nevar radīt patērētājam citas izmaksas, kas nav paredzētas šajā pantā vai šā kodeksa 6.22812.
 2. Patērētājam izmantojot tiesības atteikties no distances līguma vai noslēgšanas ārpus uzņēmuma telpām, papildu līgumi tiek automātiski izbeigti, patērētājam neradot nekādas izmaksas, izņemot šajā pantā vai šā kodeksa 6.22812. Pantā paredzētās izmaksas.

Papildlīgumi ir līgumi, saskaņā ar kuriem patērētājs iegādājas preces vai pakalpojumus saistībā ar distances līgumu vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu, un šīs preces vai pakalpojumus piegādā tirgotājs vai cita persona saskaņā ar līgumu ar tirgotāju. Patērētājam nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai pusei par papildlīguma laušanu un jāsniedz sīkāka informācija par atteikšanos no distances līguma vai ārpus uzņēmuma telpām. Atsevišķs paziņojums par patērētāju nav nepieciešams gadījumos, kad ir noslēgts papildu līgums ar to pašu tirgotāju, kuram paziņots par atteikšanos saskaņā ar šī kodeksa 6.22810. Pantu.

 

LIETOTĀJA TIESĪBAS:

TURKLĀT SASKAŅĀ AR CIVILKODEKSA 7. PANTU PATĒRĒTĀJAM IR TIESĪBAS:

PIRCĒJAM, KURAM PĀRDOTA NEAPMIERINOŠAS KVALITĀTES PRECE, IR TIESĪBAS PĒC VIŅA IZVĒLES ŠĀ KODEKSA 6.338. PANTĀ NOTEIKTAJĀ TERMIŅĀ:

1) PIEPRASĪT, LAI PĀRDEVĒJS BEZ MAKSAS NOVĒRŠ PRECES DEFEKTUS (SALABO PRECI);

2) PIEPRASĪT, LAI PĀRDEVĒJS BEZ MAKSAS NOMAINA SLIKTAS KVALITĀTES PRECI AR PIEMĒROTAS KVALITĀTES PRECI;

3) PIEPRASĪT PĀRDEVĒJAM ATTIECĪGI SAMAZINĀT CENU;

4) VIENPUSĒJI IZBEIGT LĪGUMU UN PIEPRASĪT ATMAKSĀT SAMAKSĀTO CENU.

 

Pircējam nav tiesību lauzt līgumu, ja preces defekts ir nenozīmīgs.

6.363. Panta 8. punkts.

Strīda ārpustiesas izšķiršana

SAITE UZ ELEKTRONISKO STRĪDU IZŠĶIRŠANAS PLATFORMU: EC.EUROPA.EU/ODR/

 • Patērētāju tiesības izmantot ārpustiesas sūdzību un pārsūdzības procedūras strīdu risināšanā starp pārdevēju un patērētāju (CC 6.2287str. 16 lpp.).
 • Pircējam, kurš uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas, rakstiski jāsazinās ar Pārdevēju un jānorāda savas prasības ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pārkāpuma dienas. Pārdevējam 14 dienu laikā ir bez maksas jāizskata pieprasījums un jāsniedz detalizēta, pamatota rakstiska atbilde, pamatojoties uz dokumentiem. Ja problēmu nevar atrisināt, Pircējam ir tiesības vērsties patērētāju strīdus izšķirošajā struktūrā ārpus tiesas (Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests, adrese Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010,  www.ptac.gov.lv/lv) vai tiesa.
Scroll to Top